Wydział Nauki Katolickiej

Idź do spisu treści

Menu główne

*** Nowość: Nowa oferta szkoleniowa II semestr 2013/14 - kliknij ***

 
 

Oferty pracy:
1. Brak ofert.

 

..Wiadomości katechetyczne..

 

Nowelizacjia IV przykazania kościelnego

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego.
CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.


PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Pobierz wykładnię przykazań - kliknij

Zarządzenie dotyczące formacji metodycznej katechetów w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD, WOM). Wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK. Od tego roku Społeczni Doradcy Metodyczni będą przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa na uzyskanie skierowania do nauczania religii. Zobacz wykaz szkoleń - kliknij


Modlitwa w drodze - darmowa aplikacja na telefony i tablety [Android/iOS]

Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze, możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu. Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim i wprowadzaj je w życie. Każda modlitwa to 10 minutowe rozważanie bazujące na Ewangelii. Każde rozważanie zaczyna się od wysłuchania Słowa Bożego, kilku myśli komentarza, abyś słuchając muzyki mógł odnieść je do swojego życia. Taka modlitwa ma pomóc odnaleźć Boga, który jest obecny w każdym momencie naszego życia. Modlitwa w drodze to nie tylko strona www, ale i darmowa aplikacja na telefony i tablety [Android/iOS]. Zobacz

 

Konspekty katechez i prezentacje związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II


1.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przygotowała konspekty katechez związane z kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II na wszystkie poziomy nauczania. Katechezy te wpisują się w cały cykl przygotowań Kościoła w Polsce do wielkiego wydarzenia, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II.
Pobierz
2. Prezentacje przygotowane przez naszych katechetów - cz. 1 cz. 2
3. Konspekty - pobierz

Etyka nawet dla jednego ucznia – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej trafiło do konsultacji społecznych


Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r.Zmiana zapisów rozporządzenia wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). Nowelizacja rozporządzenia dotyczy wyłącznie kwestii wynikającej z treści wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Główną zmianę merytoryczną - związaną z koniecznością wykonania wyroku - stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapewnić naukę etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z tego przedmiotu. Wyeliminuje jednocześnie wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący ze względu na brak wymaganej liczby uczniów.
Pozwoli również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do  niewielkich liczebnie kościołów lub  związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, nie mogą obecnie korzystać z przysługujących im praw konstytucyjnych.
Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu formy wyrażania życzenia (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany). Pisemne oświadczenia zawierać będą informację o tym kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie). Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać. Obecnie jest tak, że najczęściej wymagane są jedynie oświadczenia pisemne od osób, które chcą by ich dzieci chodziły na etykę. Bywa, że wszystkie oświadczenia mają jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawia zajęć z etyki trudno dociec ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka jest obecnie trudno dostępna. Znowelizowane rozporządzenie powinno wejść w życie do końca marca 2014 r.


Treść rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Portal 2ryby.pl

Portal 2ryby.pl próbuje o złożonych problemach mówić w 3,5 minuty. To zestaw krótkich filmów przygotowanych przez specjalistów (ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski, o. Karol Meissner, ks. Mirosław Maliński, państwo Gajdowie…). Co dzień premiera nowego filmu. Materiał ten może stanowić wsparcie dla rodziców borykających się z przekazaniem wartości swoim dzieciom, ale, jak wiemy, przyjmowany jest też bardzo dobrze przez samych młodych ludzi. Unikamy tematów politycznych i moralizowania. Wielu katechetów i wychowawców chętnie korzysta z naszych filmów w pracy w szkole. Portal jest prowadzony przez Kościół Rektoralny św. Macieja we Wrocławiu. Zobacz

Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad:
1. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum,
a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec klasy III Gimnazjum (po zrealizowaniu całości programu do bierzmowania). Niedopuszczalne jest skracanie formacji i organizowanie bierzmowania na początku klasy III Gimnazjum.
Czytaj całość - pobierz

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP
w sprawie przygotowania do sakramentów


1. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
2. Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia.


W imieniu Komisji
bp Marek Mendyk
Przewodniczący


WSKAZANIA KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
DOTYCZĄCE KATECHEZY RODZICÓW I CHRZESTNYCH
PRZED CHRZTEM DZIECKA


Wskazania Komisji Wychowania Katolickiego dotyczące katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka. Składa się on z 10 punktów:
1. Wprowadzenie
2. Znaczenie sakramentu chrztu świętego

3. Potrzeba pogłębiania świadomości chrzcielnej
4. Znaczenie chrztu dzieci
5. Przygotowanie rodziców i chrzestnych
6. Cele i zadania katechezy przedchrzcielnej
7. Treści katechezy
8. Sposoby realizacji

czytaj

Ideologia gender zagrożeniem dla wychowania dzieci w szkołach


"Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi wyraźnie o konieczności respektowania przez szkołę publiczną chrześcijańskiego systemu wartości (por. Ustawa o systemie oświaty – preambuła). Powierzając swoje dziecko szkole, rodzice nie powinni zgodzić się na edukację, która byłaby sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami" - WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania 15-21 września 2013 roku

Zapraszam katechetów do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ideologii gender.
1. Czytaj

2. Pobierz

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii
Warszawa 9 kwietnia 2013 r.


1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku:

- jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

- jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN: status nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach się nie zmienia, a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.


W imieniu Komisji
Ks. Marek Korgul
Sekretarz

pobierz - kliknij

Informacja dotycząca I Komunii św. w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej


W związku z pytaniami kierowanymi do WNK w sprawie terminów I Komunii św. pragnę przypomnieć, że dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w roku szkolnym 2012/13 i te, które rozpoczną edukację w roku szkolnym 2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie (niezależnie od wieku) odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r. W tym czasie realizuje się dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji (Zarządzenie l.dz. WNK 56/2012).
Natomiast jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane będzie według nowych programów i podręczników do religii. Dzieci do I Komunii św. pójdą wówczas w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

"Domagamy się zaprzestania szykan MEN wobec księży i katechetów"
- list do Pani minister K. Szumilas


Szanowna Pani Minister,
W związku z Pani dyspozycją odnośnie przekazywania informacji nt. przypadków pedofilii lub molestowania seksualnego nieletnich przez księży i katechetów zleconą dyrektorom szkół publicznych za pośrednictwem kuratoriów, domagamy się zaprzestania akcji poniżania tej grupy zawodowej. Czy podobnie absurdalne dyspozycje wydawane są przez Panią wobec innych nauczycieli, wychowawców, trenerów, animatorów, pracowników świetlic mających do czynienia z dziećmi i młodzieżą w szkołach ?


Czytaj całość listu - pobierz


Diecezjalny finał XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej zatytułowanej "Męczennicy XX wieku – świadkowie wiary",
odbył się 7 marca w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze


Podczas diecezjalnego finału olimpiady uczestnicy pisali test składający się z kilkudziesięciu pytań
Blisko 30 uczestników, uczniów szkół średnich, podczas eliminacji diecezjalnych zmagało się z pisemnym testem, dotyczącym m.in. męczenników XX wieku, nauczania Jana Pawła II i dokumentów Soboru Watykańskiego II. Wśród wielu pytań były m.in.: Jak brzmiało życiowe motto pani Marianny Popiełuszko? Jakiego ważnego aktu dokonał bp Kozal w Lądzie? czy Którego dnia we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie zajęły Bydgoszcz? – Olimpiada służy zgłębianiu wiedzy teologicznej, która jest bardzo ciekawa i szeroka. Dzisiaj oparcie się na świadkach wiary jest wartościowe i ważne, bo przeżywamy kryzys wartości i autorytetów. Postaci, które były wierne pewnym ideom do końca życia, są cenną wskazówką dla młodego człowieka – zauważa ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Przygotowanie do olimpiady dla wielu było wyzwaniem, ale i ciekawym doświadczeniem. – Przygotowywałem się prawie dwa miesiące i poznałem życie męczenników. Chciałem to zrobić dla siebie, trochę się dokształcić i mieć jakieś wzorce do naśladowania – mówi Emil Lorenc z I LO w Żarach. – Jestem osobą wierzącą. W takich konkursach brałam już udział w gimnazjum. Co roku jest coś nowego i to nas wzbogaca, to także przybliżenie do Boga. Dla mnie ważne jest wzięcie udziału w konkursie, a nie nagrody – dodaje Ania Dworak z V LO w Zielonej Górze. Wśród uczestników wyłoniono sześć najlepszych osób. Laureaci trzech pierwszych miejsc: Filip Kwiatkowski z I LO w Zielonej Górze (I miejsce), Agnieszka Kowalska z I LO w Zielonej Górze(II miejsce) i Marzena Kuczyńska II LO w Gorzowie (III miejsce), wezmą udział w eliminacjach centralnych, które odbędą się w Bydgoszczy.
Zobacz zdjęcia - kliknij

Wypełnij coroczną ankietę katechetyczną na rok szkolny 2013/14

- kliknij na obrazek -Instrukcja dotycząca wypełniania ankiet - kliknij


REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW
w roku szkolnym 2013/14
Temat:
Kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie”


Rokitno - 08.11 - 10.11.2013 r. - koszt 150 zł. (z fakturą 157,50 zł.) - pobierz plan
Głogów
- 14.02. - 16.02.2014 r. koszt 150 zł. - pobierz plan
Paradyż
- 28.06. - 30.06.2014 r.
Rekolekcje dla nauczycieli szkół katolickich: Rokitno - 25.10. - 27.10 2013 r.
Prowadzenie rekolekcji: Wspólnota św. Tymoteusza z Gubina
Zapisy - kliknij


3MC – trzyminutowy katechizm


Jest to projekt autorstwa ks. dra Johannesa Schwarza, doświadczonego katechety z Liechtensteinu, który na trwający właśnie Rok Wiary postanowił opracować treści Katechizmu Kościoła Katolickiego i zaprezentować je w możliwie prosty i przystępny sposób. Efektem tej pracy są 72 odcinki filmu animowanego (każdy trwa ok. 3-4 min), dostępne w dwupłytowym zestawie DVD, które doskonale ilustrują trudne prawdy katechizmowe, często z wykorzystaniem interesujących przykładów - www.3mc.me

Diecezjalny Konkurs religijno-plastyczny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Sulęcinie


Temat Diecezjalnego Konkursu religijno-plastycznego: „SANTO SUBITO – droga Jana Pawła II do świętości”. Konkurs organizowany jest z okazji kanonizacji wielkiego Polaka, naszego papieża bł. Jana Pawła II, która przypada 27 kwietnia 2014r. Szczegóły - pobierz

Katechezy w formie e-booka


KATECHEZY O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

Scenariusze katechez do przedszkola, szkoły podstawowej,gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych - pobierz

Pielgrzymowanie katechetów i nauczycieli
w przygotowaniu do XXV Rocznicy Koronacji - 09.03.2014


Zobacz zdjęcia - kliknij

 

..Galeria..

 
Rekolekcje katechetów "Kurs Nowego Życia" 8-10.11.2013 r. Rokitno
Rekolekcje katechetyczne w Głogowie 2014
 
 
 
 


WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
KURIA DIECEZJALNA
pl. Powstańców Wlkp. 1
65-075 ZIELONA GÓRA

 
 
 Sekretariat:

fax: 68 451 23 31
email: wnk@kuria.zg.pl       

  

Pracownicy:

Dyrektor
ks. dr Wojciech Lechów
tel. 68 451 23 52
email: w.lechow@kuria.zg.pl


Referent
s. lic. mgr Maria Piętak USJK

tel. 68 451 23 49
email: m.pietak@kuria.zg.plGodziny urzędowania:

poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek - piątek: 9:00-14:00


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ciekawe linki kliknij na obrazek

 
 

Dodaj do ulubionych

  Redaktor strony - ks. Wojciech Lechów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego